วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
วันจันทร์
14 พ.ค. 55
คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์


1

2
1.1 .3/1-ป.3/2
6.1 ป.3/1-ป.3/6
นักเรียนอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้อง1.2 .3/1-ป.3/4
8.1 ป.3/1-ป.3/8
นักเรียนอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูกได้อย่างถูกต้อง

เรื่อง  จำนวนนับไม่เกิน 1,000
-นักเรียนร่วมกันอ่าน เขียนตัวเลข อารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ นักเรียนร่วมกันอ่านบัตรตัวเลขที่ครูกำหนดให้พร้อมกัน
-นักเรียนร่วมกันบอกค่าของตัวเลข เช่น 210  ครูถามนักเรียนว่า เลข 2 มีค่าหลักใด      เลข 1  มีค่าหลักในหลักใด
-นักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคลเพื่อสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนว่านักเรียนแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ได้
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือคณิตศาสตร์เล่ม 1
การบ้าน    ท่องสูตรคูณแม่ 2-5


เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์    
-ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของนักเรียนว่า เราเหมือนใครระหว่างพ่อกับแม่  ครูบอกว่าครูหน้าเหมือนพ่อแต่รูปร่างเหมือนแม่ ส่วนสีผมและสีผิวก็เหมือนทั้งพ่อและแม่
-นักเรียนร่วมกันทบทวนลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรมจากพ่อแม่สู่ลูกและการถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์และพืช รวมถึงเรื่องสิ่งมีชีวิตที่ดำรงอยู่และที่ใกล้สูญพันธ์และสูญพันธ์ไปจากแล้วด้วย
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 8
การบ้าน    อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ 7

-หนังสือคณิตศาสตร์
-บัตรตัวเลข
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด ถูกต้องและส่งทันเวลาที่กำหนด


-หนังสือวิทยาศาสตร์
-แบบทดสอบ
-แผนภาพลักษณะทางพันธุกรรม
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบทดสอบ


…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................
                                               
          ฝ่ายวิชาการ………………………………
แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
ภาษาไทย
การงานประวัติศาสตร์

3
5-67
1.1 .3/1-.3/9
2.1 .3/1-.3/9
3.1 .3/1-.3/9
 นักเรียนอ่านออกเสียง อ่านในใจ และอ่านเพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง1.1 .3/1-.3/3
 นักเรียนอธิบายการทำงานตามบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยเหลือตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง4.1 .3/6
นักเรียนอธิบายที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทินได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง  การอ่านปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
-นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วในหนังสือภาษาพาทีในหน้า 1-5 และช่วยกันจับใจความสำคัญของเรื่องว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
-นักเรียนร่วมกันเพิ่มเติมจากเรื่องที่อ่านโดยการอ่านในใจไม่รบกวนเพื่อเป็นการฝึกสมาธิได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงสมุด 5 ข้อ
การบ้าน อ่านหนังสือภาษาพาทีหน้า 7-8

เรื่อง  งานบ้าน
-นักเรียนอธิบายการทำงานในบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวว่ามีส่วนได้ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้อย่างไรและมีผลดีอย่างไรบ้าง
-นักเรียนร่วมกันตอบคำถาม
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 12-14
การบ้าน ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลืองานบ้าน

เรื่อง  การใช้ศักราชตามปฏิทินไทยและปฏิทินสากล
-นักเรียนร่วมกันอธิบายที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทินว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างพุทธศักราชกับคริสต์ศักราช
-นักเรียนตอบคำถามและทำแบบฝึกหัดในหน้า 190-191
การบ้าน อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ หน้า 188-189
-หนังสือภาษาพาที
-บัตรคำ
-การออกเสียง
-การยกตัวอย่าง
-การตรวจแบบฝึกหัด
-หนังสือการงาน
-ภาพการช่วยเหลืองานบ้าน
-การอภิปราย
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด


-หนังสือประวัติศาสตร์
-ปฏิทิน
-การยกตัวอย่าง
-การตรวจแบบฝึกหัด

…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................................................................................……
……………………………………………

                                                                                                                                                                                                                      ฝ่ายวิชาการ………………………………
แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
วันอังคาร
15 พ.ค. 55
คณิตศาสตร์

ภาษาไทย
1

2

1.1 .3/1-ป.3/2
6.1 ป.3/1-ป.3/6
นักเรียนอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้อง1.1 .3/1-.3/9
2.1 .3/1-.3/9
3.1 .3/1-.3/9
 นักเรียนตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง  การเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย
-นักเรียนร่วมกันอ่าน เขียนตัวเลข อารบิก ตัวเลขไทย
 นักเรียนร่วมกันอ่านบัตรตัวเลขที่ครูกำหนดให้พร้อมกัน
-นักเรียนร่วมกันบอกค่าของตัวเลข เช่น 210  ครูถามนักเรียนว่า เลข 2 มีค่าหลักใด      เลข 1  มีค่าหลักในหลักใด
-นักเรียนเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ได้
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 1
การบ้าน    ท่องสูตรคูณแม่ 2-5เรื่อง  การอ่านปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
-นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วในหนังสือภาษาพาทีในหน้า 1-5 และช่วยกันจับใจความสำคัญของเรื่องว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร
-นักเรียนร่วมกันฝึกตั้งคำถามจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ่วและตอบคำถามจากเรื่องได้
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงสมุด 5 ข้อ
การบ้าน อ่านหนังสือภาษาพาทีหน้า 10-15

-หนังสือคณิตศาสตร์
-บัตรตัวเลข
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด ถูกต้องและส่งทันเวลาที่กำหนด


-หนังสือภาษาพาที
-บัตรคำ
-การออกเสียง
-การยกตัวอย่าง
-การตรวจแบบฝึกหัด

…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................................................................................……
................................................................……

                                                                                                                                                                                                                ฝ่ายวิชาการ…………………………..
แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
สุขศึกษาวิทยาศาสตร์

45

1.1 .3/1
นักเรียนการพัฒนาทางด้านร่างกายของตนเองได้อย่างถูกต้อง

1.2 .3/1-ป.3/4
8.1 ป.3/1-ป.3/8
นักเรียนอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ได้อย่างถูกต้อง

เรื่อง การพัฒนาทางด้านร่างกาย
-นักเรียนเตรียมความพร้อมของร่างกายด้วยการขยับตัวไปมาทางซ้ายและทางขวา
-นักเรียนร่วมกันยกตัวอย่างด้วยการพิจารณาจากตัวของนักเรียนเองว่านักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกายอย่างไรบ้าง เช่น ตัวสูงขึ้น มีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น ผมยาวขึ้น หรืออ้วนมีแก้ม มีเนื้อมากเพิ่มขึ้นอย่างไร นักเรียนตอบเป็นรายบุคคล
-นักเรียนทำแบบทดสอบร่วมกันในชั้นเรียน
การบ้าน อ่านหนังสือสุขศึกษา หน้า 1-3เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์
-นักเรียนร่วมกันอธิบายและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์
-นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 3-4
การบ้าน อ่านหนังสือหนังสือวิทยาศาสตร์ หน้า 4-5
-หนังสือสุขศึกษา
-การยกตัวอย่าง
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบทดสอบ
-หนังสือวิทยาศาสตร์
-การยกตัวอย่าง
-แผนภาพลักษณะทางพันธุกรรม
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบทดสอบ

…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................................................................................……
................................................................

                                                                                                                                                                                                                     ฝ่ายวิชาการ………………………….
แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
วันพุธ
16 พ.ค. 55
คณิตศาสตร์


ภาษาไทย
1
3
1.1 .3/1-ป.3/2
6.1 ป.3/1-ป.3/6
นักเรียนอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้อง
1.1 .3/1-.3/9
2.1 .3/1-.3/9
3.1 .3/1-.3/9
 นักเรียนอ่านเสริมบทเรียนจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง  การเขียนเป็นตัวหนังสือ
-นักเรียนร่วมกันอ่าน เขียนตัวเลข อารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ นักเรียนร่วมกันอ่านบัตรตัวเลขที่ครูกำหนดให้พร้อมกัน
-นักเรียนร่วมกันเขียนจำนวนนับไม่เกิน 1,000 เป็นตัวหนังสือ เช่น ครูกำหนดตัวเลขที่ไม่เกิน 1,000 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกเขียนเป็นตัวหนังสือ 233 เขียนเป็นตัวหนังสือได้คือ สองร้อยสามสิบสาม นักเรียนได้ออกไปฝึกเขียน
-นักเรียนให้ออกไปเขียนจำนวนนับไม่เกินหนึ่งพันและศูนย์ได้
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงสมุด จำนวน 7 ข้อ
การบ้าน    ท่องสูตรคูณแม่ 2-5เรื่อง  การอ่านปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
-นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วในหนังสือภาษาพาทีในหน้า 1-5
-นักเรียนร่วมกันอ่านเสริมบทเรียนเป็นการอ่านเพิ่มเติมจากบทเรียนที่ได้ศึกษาเป็นเนื้อเรื่องประกอบทำให้เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนและนักเรียนฝึกการค้นคว้าเพิ่มเติมด้วย
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงสมุด 5 ข้อ
การบ้าน อ่านหนังสือภาษาพาทีหน้า 8-10
-หนังสือคณิตศาสตร์
-บัตรตัวเลข
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด ถูกต้องและส่งทันเวลาที่กำหนด-หนังสือภาษาพาที
-บัตรคำ
-การออกเสียง
-การยกตัวอย่าง
-การตรวจแบบฝึกหัด


…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................
…………........................................................
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ฝ่ายวิชาการ………………………………..

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
ลูกเสือ

สังคมศึกษา

4

7
นักเรียนเข้าใจสัญญาณมือและจัดระเบียบแถวได้อย่างถูกต้อง
1.1 3/-1 3/2
นักเรียนอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง   ระเบียบแถว
-นักเรียนร่วมกันฟังนิทานและคติสอนใจ
-แสดง มือเป็นท่าทางต่าง ๆเพื่อเป็นสัญญาณมือ แล้วให้นักเรียนร่วมกันบอกว่ามือที่ครูทำนั้นเป็นการสั่งให้จัดระเบียบแถวแบบใด  นักเรียนช่วยกันตอบอย่างพร้อมเพรียงกัน
-แบ่งนักเรียนเป็นหมู่และฝึกระเบียบแถว
-นักเรียนช่วยกันตอบคำถามจากบทเรียนที่เรียนไป
-นักเรียนร่วมกันเล่นเกมและร่วมกันร้องเพลงลูกเสือพร้อมกัน


เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
-นักเรียนช่วยกันอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง
-นักเรียนยกตัวอย่างชีวิตประจำวันของตนเองว่าวิถีชีวิตของตนได้มีส่วนในเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาบ้างหรือไม่ เช่น นักเรียนเคยทำบุญตักบาตรบ้างหรือไม่ หรือเคยพบปะพูดคุยกับพระสงฆ์หรือได้กราบไหว้หรือสวดมนต์ก่อนนอนบ้างหรือไม่ นักเรียนร่วมกันตอบ
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือสังคม หน้า 12
การบ้าน  อ่านหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 11-12
-หนังสือลูกเสือ

-หนังสือสังคม
-ภาพวิถีไทย การตักบาตร การไหว้
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด

…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................
…………........................................................
                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                       
ฝ่ายวิชาการ………………………………..
แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
วันพฤหัสบดี
17 พ.ค. 55
คณิตศาสตร์


ภาษาไทย

แนะแนว


3


4

6
1.1 .3/1-ป.3/2
6.1 ป.3/1-ป.3/6
นักเรียนอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้อง
1.1 .3/1-.3/9
2.1 .3/1-.3/9
3.1 .3/1-.3/9
 นักเรียนคัดลายมือจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง

นักเรียนมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง
นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลืองานในห้องและงานของโรงเรียน
เรื่อง  จำนวนนับไม่เกิน 10,000
-นักเรียนร่วมกันอ่าน เขียนตัวเลข อารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ นักเรียนร่วมกันอ่านบัตรตัวเลขที่ครูกำหนดให้พร้อมกัน
-นักเรียนให้ตอบเป็นรายบุคคลเพื่อสังเกตการตอบคำถามของนักเรียนว่านักเรียนแสดงปริมาณของสิ่งของหรือจำนวนนับไม่เกินหนึ่งหมื่นและศูนย์ได้
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 1
การบ้าน    ท่องสูตรคูณแม่ 2-5

เรื่อง  การอ่านปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
-นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วในหนังสือภาษาพาทีในหน้า 1-5
-นักเรียนร่วมกันฝึกคัดลายมือจากเรื่องที่อ่านลงในสมุดแบบฝึกหัด
การบ้าน อ่านหนังสือภาษาพาทีหน้า 8-10

เรื่อง  ร่วมด้วยช่วยกัน
-ครูกล่าวว่าคนแต่ละคนต้องมีกิจกรรมหรือหน้าที่ของตนเอง ถ้าเรารู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองจะทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้อย่างปกติและทำให้คนรอบข้างมีความสุขเพราะเรารับผิดชอบตัวเองได้
-นักเรียนแบ่งงานการทำความสะอาดรับผิดชอบภายในห้อง
-ครูสังเกตจากการทำความสะอาดของนักเรียน
-หนังสือคณิตศาสตร์
-บัตรตัวเลข
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด ถูกต้องและส่งทันเวลาที่กำหนด-หนังสือภาษาพาที
-บัตรคำ
-การออกเสียง
-การยกตัวอย่าง
-การตรวจแบบฝึกหัด

-อุปกรณ์ทำความสะอาด
-การสังเกตพฤติกรรมการทำงานของนักเรียน
-ความสามัคคีของการทำงานเป็นกลุ่ม
…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................................................................................……
................................................................……

                                                                                                                                                                                                                     ฝ่ายวิชาการ……….………………………

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
วันศุกร์
18 พ.ค. 55
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์


1
4
1.1 .3/1-ป.3/2
6.1 ป.3/1-ป.3/6
นักเรียนอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก ตัวเลขไทยและตัวหนังสือ ได้อย่างถูกต้อง


1.2 .3/1-ป.3/4
8.1 ป.3/1-ป.3/8
นักเรียนอธิบายการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์ได้อย่างถูกต้อง
เรื่อง  การเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทย
-นักเรียนร่วมกันอ่าน เขียนตัวเลข อารบิก ตัวเลขไทย
 นักเรียนร่วมกันอ่านบัตรตัวเลขที่ครูกำหนดให้พร้อมกัน
-นักเรียนร่วมกันบอกค่าของตัวเลข เช่น 2,210  ครูถามนักเรียนว่า เลข 2 มีค่าหลักใด      เลข 1  มีค่าหลักในหลักใด
-นักเรียนเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยจำนวนนับไม่เกินหนึ่งหมื่นและศูนย์ได้
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากหนังสือคณิตศาสตร์ เล่ม 2
การบ้าน    ท่องสูตรคูณแม่ 2-5


เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์
-นักเรียนร่วมกันอธิบายและยกตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์
-นักเรียนร่วมกันตอบคำถามเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของพืชและสัตว์
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า 12-13
การบ้าน อ่านหนังสือหนังสือวิทยาศาสตร์ หน้า 10-11
-หนังสือคณิตศาสตร์
-บัตรตัวเลข
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด ถูกต้องและส่งทันเวลาที่กำหนด

-หนังสือวิทยาศาสตร์
-แบบทดสอบ
-แผนภาพลักษณะทางพันธุกรรม
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบทดสอบ

…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................................................................................……
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
              ฝ่ายวิชาการ……………..…………….

แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ
สัปดาห์ที่ 1       ชั้น ป.3/2     ภาคเรียนที่    1        ประจำปีการศึกษา    2555        ครูผู้สอน       วิไลพร       นาคเจริญ
ว/ด/ป
วิชา/ระดับชั้น
คาบ
เรียนที่
มาตรฐานที่/ตัวชี้วัด
จุดประสงค์การเรียนรู้ (KPA)
เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม
สื่อ/อุปกรณ์
วิธีวัดผลประเมินผล
บันทึกประเมินการสอน
ภาษาไทย


สังคมศึกษา

5


7
1.1 .3/1-.3/9
2.1 .3/1-.3/9
3.1 .3/1-.3/9
 นักเรียนเขียนบรรยายจากเรื่องที่อ่านได้อย่างถูกต้อง


1.1 3/-1 3/2
นักเรียนอธิบายความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือได้อย่างถูกต้อง


เรื่อง  การอ่านปฏิบัติการสายลับจิ๋ว
-นักเรียนร่วมกันอ่านออกเสียงจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วในหนังสือภาษาพาทีในหน้า 1-5
-นักเรียนร่วมกันเขียนบรรยายจากการที่นักเรียนได้อ่านและได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเรื่องปฏิบัติการสายลับจิ๋วเขียนตัวบรรจงและฝึกสะกดคำ
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงหนังสือทักษะภาษาไทย
การบ้าน อ่านหนังสือภาษาพาทีหน้า 8-10เรื่อง  ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
-นักเรียนช่วยกันอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในปัจจุบันว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง
-นักเรียนยกตัวอย่างชีวิตประจำวันของตนเองว่าวิถีชีวิตของตนได้มีส่วนในเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาบ้างหรือไม่ เช่น นักเรียนเคยทำบุญตักบาตรบ้างหรือไม่ หรือเคยพบปะพูดคุยกับพระสงฆ์หรือได้กราบไหว้หรือสวดมนต์ก่อนนอนบ้างหรือไม่ นักเรียนร่วมกันตอบ
-นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือสังคม หน้า 13
การบ้าน  อ่านหนังสือสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน้า 11-12
-หนังสือภาษาพาที
-บัตรคำ
-การออกเสียง
-การยกตัวอย่าง
-การตรวจแบบฝึกหัด


-หนังสือสังคม
-ภาพวิถีไทย การตักบาตร การไหว้
-การตอบคำถาม
-การตรวจแบบฝึกหัด


…………………………………………………………...........................................................................................................................….
………………………………………………………….......................................................................................................................…….
…………………………………………………………...........................................................…………………………………………….
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
……………………………………………………………....................................................................................................................……
…………………………………………………………........................................................................................................................……
………………………………………………
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ฝ่ายวิชาการ……………………………….